Privacy policy & Cookies

 

Privacy policy

The Marc Robin Company bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Marc Robin Company bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als The Marc Robin Company bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
The Marc Robin Company bv behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten 
Persoonsgegevens van klanten  worden door The Marc Robin Company bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

-   Administratieve doeleinden;
-   Communicatie over de opdracht 
-   Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-   De overeengekomen opdracht ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Marc Robin Company  b.v. de volgende persoonsgegevens van u vragen:


-   Voornaam;
-   Tussenvoegsel;
-   Achternaam;
-   Adres;
-   Postcode;
-   Woonplaats;
-   Land
-   (Zakelijk) Telefoonnummer;
-   (Zakelijk) E-mailadres;
-   Kamer van koophandelnummer
-   BTW-nummer

 

Uw persoonsgegevens worden door The Marc Robin Company bv. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-    Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door The Marc Robin Company bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-   Informatieverstrekking in de vorm van  gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-   Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Marc Robin Company bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-   Voornaam;
-   Tussenvoegsel;
-   Achternaam;
-   Telefoonnummer;
-   E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door The Marc Robin Company bv opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-    Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

-    Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-    Het verzorgen van de (financiële) administratie; verzending bestellingen en payment providers

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
The Marc Robin Company bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


-   Alle personen die namens The Marc Robin Company . van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-   We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-   Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   

   

Cookies

 

Bij gebruik van de The Marc Robin Company sites kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet.

The Marc Robin Company kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website.Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Arli Group heeft met Google een bewerkersovereenkomst. Google kan deze informatie verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau door de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Wij gebruiken Analytics-cookies

-   er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
-   het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
-   'gegevens delen' is uitgezet;
-   er wordt geen gebruik gemaakt van ander Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met on
s op!

  

Contactgegevens

The Marc Robin Company bv

Prinsestraat 3

7513 AM

Enschede

info@marcrobin.nl

Tel. 0031-(0)53-4285891